ท่องเที่ยว » การท่าฯ เร่งประชุมรับฟังประเด็นปัญหาในการขยายเวลาเปิดให้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 24 ชั่วโมง

การท่าฯ เร่งประชุมรับฟังประเด็นปัญหาในการขยายเวลาเปิดให้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 24 ชั่วโมง

19 ตุลาคม 2023
154   0

Spread the love

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมรับฟังประเด็นปัญหาในการขยายเวลาเปิดให้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ 24 ชั่วโมง ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยมีนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทนภาคประชาชนในตำบลแม่เหียะ เข้าร่วมประชุม และซักถามในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เป็นข้อกังวลใจของประชาชน โดยผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ได้ตอบทุกประเด็นปัญหา รวมถึงการดูแลชุมชนและประชาชนที่จะได้รับผลกระทบ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบการขยายเวลาเปิดให้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ตามนโยบายรัฐบาล และจะนำผลการประชุมไปชี้แจงให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป
และภายหลังการประชุม คณะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ และนายกเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันแถลงข่าวยืนยันการขยายเวลาเปิดให้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป โดยมีข้อสรุปที่ ทอท.ได้ดำเนินการและจะต้องดำเนินการ ดังนี้

1.การขยายเวลาให้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นการดำเนินการตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อปี 2548 อย่างเคร่งครัด โดยมีเที่ยวบินในช่วงเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 22.00 น.ถึง 07.00 น.ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 6 ของเที่ยวบินที่ทำการบินรวมตลอดทั้งวัน และการให้บริการในช่วงปีแรกจะทำการบินไม่เกินเวลา 01.00 น.และหลังจากนี้จะมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด EIA ใหม่ เพื่อศึกษาทบทวนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และดูแลตามกรอบกฎหมายต่อไป

2. ในการดูแลผลกระทบเฉพาะหน้าของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบัน ทอท.จะสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งกองทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเสียง และซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน จำนวน 4 กองทุน ตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในแนวเส้นเสียง โดยมีผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับดูแล

3.ทอท.จะจัดการดูแลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ให้แก่ประชาชนในแนวเส้นเสียง และติดตั้งเครื่องวัดเสียงตามจุดต่างๆ เพื่อประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
4.ทอท.จะจัดสรรพื้นที่ในท่าอากาศยาน ให้วิสาหกิจชุมชนในตำบลแม่เหียะ และตำบลสุเทพ นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย
5.ทอท.จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับเสียงให้แก่โรงเรียนอนุบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงแก่เด็ก

ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบนโยบายให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว พิจารณาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพและผลผลิตของคนในชุมชนทั้งสองตำบลด้วย