สังคม » พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ ฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ ฯ

10 กรกฎาคม 2021
458   0

Spread the love

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพิชัย  เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธัชพล  อภิรติมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายโชติ  ทองเอียด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระ  สุทธิธน ผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัดเชียงใหม่ นางอาทิชา  มอญแก้ว ประธานกลุ่มเกษตรกรการยางพร้าว นายสนิท  สุวรรณบุตร ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ จำกัด นายชิน  วิกัน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋งอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ด้านนายชัยธีรณัฏฐ์  สกุลธัญพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากรวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง การดำเนินการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ตามหลักวิศวกรรม พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่เป็นภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ และให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ถึงการนำยางพาราไปใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่