สังคม » แม่ค้าเฮลั่น! เชียงใหม่ออกคำสั่งผ่อนคลายให้เปิดตลาดได้ รวมถึงโรงภาพยนตร์ฯลฯ แต่ต้องเข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

แม่ค้าเฮลั่น! เชียงใหม่ออกคำสั่งผ่อนคลายให้เปิดตลาดได้ รวมถึงโรงภาพยนตร์ฯลฯ แต่ต้องเข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

11 มิถุนายน 2021
391   0

Spread the love

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 64/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราว โดยระบุว่า

ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 52/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ข้อ 2 ให้ใช้สถานที่ใดๆ เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นครั้งคราว (อาทิ เปิดท้ายขายของ สถานที่ที่มีรถเร่มารวมกันขายของใช้ประจำวัน ตามหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ในลักษณะครั้งคราว ฯลฯ) โดยให้เจ้าของสถานที่จัด MOU เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ก่อนเปิดดำเนินการ และทำตามมาตาการที่กำหนดไว้

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 2.2 ข้อ 2.5 และข้อ 2.7 ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 63/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการบางสถานที่และให้ปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 โดยสถานที่ตามวรรคแรก สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายตามคำสั่งที่ 63/2564 ข้อ 2.2 คือ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร ข้อ 2.5 โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ ยิม ฟิตเนส หรือสถานที่ออกกำลังอื่นใดในทำนองเดียวกัน และข้อ 2.7 คือ สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ โรงเรียนสอนเต้นรำ

พร้อมกันนี้ในข้อ 3 ของคำสั่งฯ ได้ระบุให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ ผู้ดูแล สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินกิจการได้ จะต้องถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง