สังคม » รมว.พลังงาน ลงพื้นที่รับฟังความเห็นชาวอำเภอแม่แจ่ม สำรวจความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน

รมว.พลังงาน ลงพื้นที่รับฟังความเห็นชาวอำเภอแม่แจ่ม สำรวจความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน

23 ตุลาคม 2019
628   0

Spread the love

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นชาวอำเภอแม่แจ่ม เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการก่อสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชนแห่งแรกของประเทศ

วันนี้ (23 ต.ค. 62) ที่ โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรงพลังงาน พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนชุมชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม โดยมีนายอำเภอ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม เข้าร่วมรับฟังกว่า 500 คน

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นแนวคิดของรัฐบาล โดยกระทรวงพลังงาน ที่ต้องการสร้างต้นแบบของโรงไฟฟ้าชุมชน ที่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วม ทั้งการผลิตเอง ใช้เอง และเป็นเจ้าของเอง เพื่อให้คนในชุมชนมีไฟฟ้าใช้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้จากการผลิตไฟฟ้าจำหน่าย ภายใต้แนวคิด “พลังงานเพื่อทุกคน พลังงานเพื่อชุมชน เพื่อยกระดับเศรษกิจฐานราก” โดยวางแผนสร้างเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกลาง และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเผาไหม้ดีกว่าโรงเผาขยะทั่วไปถึง 10 เท่า ทำให้ปราศจากมลพิษและไม่ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ เป็นการลงทุนร่วมกันของ 3 ส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และคนในชุมชน จากนนั้นจะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แล้วนำรายได้มาแบ่งตามอัตราส่วนที่ตกลงกัน

สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล จะใช้ซังข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต จึงได้เลือกพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เพาะปลูกข้าวโพดเพื่อจำหน่าย แต่ละปีจะมีซังข้าวโพดหลงเหลือจากการเพาะปลูกกว่า 50,000 ตันต่อปี จึงมีแนวคิดที่จะรับซื้อซังข้าวโพดเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า ในอัตราตันละ 500-700 บาท ทั้งนี้จะทำให้เกษตรกรสามารถนำเศษซังข้าวโพดที่เหลือจากการเพาะปลูก รวมถึงขยะมูลฝอยในชุมชน นำมาจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้า ทำให้ชาวบ้านอำเภอแม่แจ่มมีไฟฟ้าใช้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ขณะเดียวกันยังมีรายได้จากการขายซังข้าวโพด ซึ่งหากดูจากปริมาณซังข้าวโพดที่มีแล้ว จะเพียงพอต่อการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนได้ 2-3 แห่ง คาดว่าจะใช้งบประมาณในการผลิตแห่งละประมาณ120 บาท เบื้องต้นมีพื้นที่ 3 แห่ง เสนอเป็นจุดก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนแล้ว ประกอบด้วย ตำบลช่างเคิ่ง ตำบลแม่นาจอ และสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม

โอกาสนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านบนนา ตำบลช่างเคิ่ง เพื่อสำรวจสถานที่ที่มีความเหมาะสมจะใช้เป็นพื้นที่ก่อตั้งโรงไฟฟ้า ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ราชพัสดุ เป็นที่ตั้งเดิมของโรงเรียนบ้านบนนา มีพื้นที่กว่า 53 ไร่ ซึ่งจะใช้จุดนี้เป็นโรงงานรับซื้อซังข้าวโพดจากเกษตรกร พร้อมทั้งลงพื้นที่ดูการผลิตถ่านอัดก้อนจากซังข้าวโพดที่สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม ศึกษากรรมวิธีในการแปรรูปซังข้าวโพดมาใช้เป็นเชื้อเพลิง เพื่อจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตไฟฟ้า

ทั้งนี้ จากการสอบถามความเห็นของชาวบ้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยากให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน เนื่องจากชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่มมักประสบกับปัญหาไฟดับบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ ยังอยากให้มีสายส่งเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆ เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ขณะเดียวกัน ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่ยังมีข้อกังวลถึงเรื่องผลกระทบภายหลังจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เช่น ผลกระทบจากมลพิษ และความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการสร้างรายได้ เนื่องจากมองว่า ควรจะหาทางใช้วัตถุดิบจากพืชอื่นๆ ที่หลากหลายในการผลิตไฟฟ้า มากกว่าที่จะใช้เฉพาะซังข้าวโพด เนื่องจากจะสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ครอบคลุมมากกว่าที่จะเป็นเพียงแค่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้จะต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำประชาคมกับชาวบ้านอีกครั้ง หากมีการตกลงเซ็นต์สัญญาร่วมมือกันแล้ว จะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชุนแห่งแรกได้ในอีก 10 เดือน