สังคม » เชียงใหม่ จัดรับฟังความคิดเห็น สร้างความเข้าใจกับประชาชนด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ

เชียงใหม่ จัดรับฟังความคิดเห็น สร้างความเข้าใจกับประชาชนด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ

22 ตุลาคม 2019
533   0

Spread the love

พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ JICC ประเทศญี่ปุ่น จัดสัมมนา Public Understanding of Nuclear Energy in thailand เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจถึงการผลิตไฟฟ้าจากโรงงานนิวเคลียร์

22 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดสัมมนา Public Understanding (PU) of Nuclear Energy in thailand หรือการสร้างความเข้าใจกับประชาชนด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงาน และ JAIF-International Cooperation Center หรือ JICC มีผู้แทนของกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หน่วยงานท้องถิ่น และผู้แทนจากภาคการศึกษา เข้าร่วม

 

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัเชียงใหม่ กล่าวว่า การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า เป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ประชาชนยังมีความรู้ความเข้าใจไม่มาก เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าประเภทอื่น จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประสบการณ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์มาอย่างยาวนาน

ทั้งนี้ จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ตามขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากร จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งโรงไฟฟ้าฐาน หรือโรงไฟฟ้าหลัก มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ระบบไฟฟ้าจึงมีความมั่นคงทั้งปริมาณและคุณภาพ ราคาเหมาะสม เป็นธรรม ส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศไทยไม่สูงเกินไป สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ ด้วยเหตุนี้ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าหลักควบคู่ไปกับการพัฒนาพลังงานทดแทนตามศักยภาพของพื้นที่ แต่ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ามักประสบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านจากภาคประชาชนในการลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ อีกทั้งประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานกิจการของโรงไฟฟ้า การรับข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้อง การเข้าถึงของภาคประชาชนในกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ายังไม่เพียงพอ