สังคม » สำนักนายกฯ นำคณะ ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก จ.เชียงใหม่

สำนักนายกฯ นำคณะ ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก จ.เชียงใหม่

27 สิงหาคม 2023
59   0

Spread the love

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอลงกต สัมฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ให้การต้อนรับ

ด้วย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนดำเนินงานจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก จังหวัดเชียงใหม่” ในปี พ.ศ. 2524 เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาสาธิต ส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและกาแฟ เป็นอาชีพเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่ป๊อก บ้านแม่ลาย บ้านแม่กำปอง และบ้านธารทอง นอกเหนือจากอาชีพการปลูกเมี่ยง และต่อยอดไปยังการส่งเสริมงานหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา เพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการลดปัญหาการตัดไม้ทำลายสิ่งแวดล้อม จนทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แปรเปลี่ยนจากป่าเสื่อมโทรม เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำแม่ลาย แม่น้ำแม่กำปองไหลผ่านลงไปยังเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนเชียงใหม่และลำพูนบางส่วนในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร สูงที่สุดคือกาแฟ ร้อยละ 95.3 สร้างมูลค่าได้กว่า 35 ล้านบาท รองลงมาคือ ผัก เห็ด ไม้ดอก ไม้ผล การเลี้ยงผึ้ง และการปลูกชา ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน ผ่านกลุ่มยุวเกษตร กลุ่มสหกรณ์โครงการหลวงตีนตก จำกัด และกลุ่มวิสาหกิจด้านกาแฟ หัตถกรรม ดอกไม้ รวมถึงวิสาหกิจชุมชนแม่กำปอง นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการ “ชุมชนโครงการหลวงอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” จนทำให้ “ชุมชนบ้านป๊อก” ได้รับรางวัลการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน