สังคม » เชียงใหม่ Kick off ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและ PM 2.5

เชียงใหม่ Kick off ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและ PM 2.5

5 พฤศจิกายน 2021
431   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มุ่ง “ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหาฝุ่นควัน เพื่อเชียงใหม่ ฟ้าใส ไร้มลพิษ”

วันที่ 5 พ.ย. 64 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรม Kick off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 25 อำเภอ จากความร่วมมือของจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เจตนารมณ์ “ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหาฝุ่นควัน เพื่อเชียงใหม่ ฟ้าใส ไร้มลพิษ”

พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดแสดงเฮลิคอปเตอร์ที่ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าจากกองทัพภาคที่ 3 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแสดงโดรนเฝ้าระวังไฟป่าเชียงใหม่ โดยอาสาสมัครนักบินโดรนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทีมงานโดรนอาสาตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำแผนไฟป่าฝุ่นควันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลบ้านปง เทศบาลตำบลแม่แรม องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ทุกวิถีทาง เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่บรรลุเป้าหมาย ลดฝุ่นควันภายในปี 2565 โดยสนับสนุนทั้งทางการเงินและเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน เพื่อเสริมสร้างความสามารถจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน และมั่นใจว่าจังหวัดเชียงใหม่จะสามารถลดปริมาณฝุ่นควัน PM 2.5 ลงไปได้ โดยได้นำแนวคิดตามยุทธศาสตร์ BCG Model เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด เชียงใหม่ นำไปสู่กระบวนทัศน์และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ทำลายระบบนิเวศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบปัญหาฝุ่นควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้งของทุกปี โดยเฉพาะในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและความเสียหายทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยสาเหตุสำคัญของการเกิดปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ประการหนึ่ง คือการเผาในพื้นที่ป่า การเผาในพื้นที่เกษตรกรรม การเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง และมลพิษทางอากาศจากเครื่องยนต์ รวมถึงปัญหาหมอกควันไฟป่าจากพื้นที่ข้างเคียง ทำให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสะสมในชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมาก

รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” พร้อมมอบหมายคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอน/การปฏิบัติงานที่ชัดเจนในช่วงสถานการณ์วิกฤตปัญหาฝุ่นละออง โดยมี 3 มาตรการ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ.