เศรษฐกิจ » บอร์ด บสย. แต่งตั้ง ธีรัชย์ อัตนวานิช นั่งประธาน บสย.

บอร์ด บสย. แต่งตั้ง ธีรัชย์ อัตนวานิช นั่งประธาน บสย.

29 ตุลาคม 2021
393   0

Spread the love

คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีมติแต่งตั้ง “ธีรัชย์ อัตนวานิช” ดำรงตำแหน่ง ประธาน บสย. คนใหม่ มีผลตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แทน “ประภาศ คงเอียด” ที่ลาออก
นายธีรัชย์ อัตนวานิช ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปัจจุบัน อายุ 56 ปี ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) และ กรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance), University of Alabama at Birmingham, USA ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้านประสบการณ์การทำงาน เป็นที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรรมการในคณะกรรมการลงทุนกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนตลาดตราสารหนี้ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย กรรมการในคณะกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)