สกู๊ปพิเศษ » สุขสันต์วันเกิด แม่เลี้ยงวรรณี ลิทองกุล นักธุรกิจหญิงแกร่ง วัย 67 ปีเต็ม ยังสวยพริ้งและยังเต็มเปี่ยมด้วยประวัติและผลงานที่โดดเด่น

สุขสันต์วันเกิด แม่เลี้ยงวรรณี ลิทองกุล นักธุรกิจหญิงแกร่ง วัย 67 ปีเต็ม ยังสวยพริ้งและยังเต็มเปี่ยมด้วยประวัติและผลงานที่โดดเด่น

19 กันยายน 2021
2665   0

Spread the love

แม่เลี้ยง วรรณี ลิทองกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ถือว่าเป็นนักธุรกิจหญิงคนเก่งแถวหน้าของภาคเหนือวันนี้ 19 กันยายน 2564 แม่เลี้ยงวรรณี มีอายุครบ 67 ปีเต็ม แต่ยังคงความสวยสง่างาม จากการรักษาสุขภาพพลานามัยที่ดีเยี่ยม และทำให้ให้เบิกบาน ทำบุญทำกุศลเสมอมามิได้ขาด ผลบุญจึงหนุนนำอย่างต่อเนื่อง จนมาเป็นผู้หญิงแถวหน้าติดอันดับสตรีนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จในทุกด้าน

ประวัติและผลงานกว่า 30 ปี บนเส้นทางธุรกิจ ของ แม่เลี้ยงวรรณี ลิทองกุล เริ่มจากธุรกิจผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จาก กระดาษสา ซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน ส่งขายยังร้านค้าปลอดภาษีประจําสถานทูตสหรัฐอเมริกาตามประเทศ ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยการสนับสนุนของสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย ภายใต้แนวคิด สร้างเสริม รายได้ให้กลุ่มแม่บ้านในท้องถิ่น และป้องกันการตกเขียวเยาวชน และสตรี ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกตกเขียวในช่วงเวลานั้น

จากนั้นได้ขยายงานด้านอสังหาริมทรัพย์ อาทิ โครงการจัดสรรที่ดินเกษตรชุมชนแบบครบวงจรบนเนื้อที่ 200 ไร่ ในอําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่สวนเกษตรขนาด 700 ไร่ ในนามโครงการสวนริมลําพูน และอีกหลายโครงการจนประสบความสําเร็จตามลําดับ และด้วยสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม แม่เลี้ยง วรรณี ได้เป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและการบุกรุกพื้นที่สาธารณะของชาวชุมชนแออัดในเขต เทศบาลนครเชียงใหม่ และด้วยการสนับสนุนของการเคหะแห่งชาติ โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยสําหรับชุมชน แออัดจํานวน 4,500 ครัวเรือน จึงเกิดขึ้น และ สําเร็จ ลุลวงด้วยดี

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและปัญหาวิกฤตภาวะโลกร้อนที่ต้องได้รับการแก้ไข จึงได้ศึกษาและ พัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยทําการศึกษาวิจัยโครงการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจร สูตรการหมักขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ รวมทั้งการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อนําไปใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ในปี 2538 และมีโอกาสได้เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูล ฝอยแบบครบวงจร ของเทศบาลเมืองลําพูน ด้วยระบบคัดแยกและเผาขยะด้วยเตาเผาปลอดมลพิษซึ่งเป็น เทคโนโลยีอันทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น จากนั้นได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักร ระบบการหมักขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยชีวภาพบนสถานีเกษตรโครงการหลวงดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

จากความสําเร็จในการดําเนินการทั้งสองโครงการดังกล่าว แม่เลี้ยงวรรณี จึงก้าวเข้าสู่ธุรกิจ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มตัว ด้วยการดําเนินงานด้านการก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ ครบวงจรเต็มรูปแบบ และเมื่อเกิดวิกฤตขยะล้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ และได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ โซนเหนือ ซึ่งมีเทศบาลตําบลเวียงฝางเป็นเจ้าของโครงการ โดยเปิดดําเนินการรับจัดการขยะมูลฝอยในโซน เหนือ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 เป็นต้นมา โครงการต่อมา คือศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ในพื้นที่โซนกลาง ซึ่งมีองค์การบริหาร จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าของโครงการ เปิดให้บริการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่โซนกลาง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2551 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังได้ดําเนินการก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของเทศบาลนครเชียงราย ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนหมดสัญญาจ้าง เป็นเวลา 5 เดือน และดําเนินการก่อสร้างศูนย์การจัดการ ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง มูลค่าโครงการ 694 ล้านบาทแล้วเสร็จ และได้เป็นผู้บริหารจัดการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง โดยศูนย์แห่งนี้ได้เน้นการจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปให้เป็นเชื้อเพลิงขยะ

จากกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้พลังงานทดแทน และการลดภาวะโลกร้อน แม่เลี้ยงวรรณี ได้นำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร มาผสมผสานกับเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้า พัฒนาเป็นโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดกําลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์ ซึ่งประสบความสําเร็จด้วยดีในหลายพื้นที่

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากจะสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายต่อ หลายครั้ง จนประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจแล้ว แม่เลี้ยงวรรณี ยังมีความมุ่งมั่นที่จะทําประโยชน์ เพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้าน การศึกษา สังคม วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านสาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

 

ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 แม่เลี้ยงวรรณี ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้ารวมทั้งสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ที่ ใช้สําหรับโรงพยาบาลสนามรวมทั้งจุดตรวจสกัด จุดตรวจคัดกรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลําพูน และได้ ส่งมอบอาหาร เครื่องดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกําลังใจให้คนไทยได้มีพลังกายพลังใจในการต่อสู้ฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ดังปณิธานที่แม่เลี้ยงวรรณียึดถือมาตลอดว่า
“พร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้าง และร่วมจรรโลง สังคมให้น่าอยู่ตลอดไป”

วันที่ 19 กันยายน 2564 เป็นวันเกิดท่านแม่เลี้ยงวรรณี ลิทองกุล ก็ขอมอบบทกลอนคำอวยพร ให้ท่านแม่เลี้ยงวรรณี ด้วยความเคารพ
“ขออวยพรวันเกิดเลิศทุกสิ่ง..ชีวิตจริงสุขสันต์ชื่นหรรษา.. ปลอดโรคภัยไกลทุกข์ สุขอุรา ..ปรารถนา สิ่งใด ในชีวี ..ขอให้ได้ สมหวัง ดั่งตั้งใจ… เกียรติยศ สดใส ในศักดิ์ศรี ทั้งเงินทองไหลมาดั่งวารี..เป็นคนดี เด่นดัง…ของสังคม”สุขสันต์วันเกิดครับ