ท่องเที่ยว » ท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วม ประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วม ประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง

14 พฤศจิกายน 2019
646   0

Spread the love

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ และผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทงที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีพลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันการปล่อยโคมลอย ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ พ.ศ.2559 อย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะให้ปล่อยหลังเวลา 19.00 น. เพื่อป้องกันผลกระทบและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอากาศยาน ซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายโดยใช้หลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ควบคู่กัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่กระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยให้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงท่าอากาศยานเชียวใหม่อย่างใกล้ชิด