การศึกษา » ม.แม่โจ้ บันทึกข้อตกลงกับสนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมศาสตร์ ฯ

ม.แม่โจ้ บันทึกข้อตกลงกับสนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมศาสตร์ ฯ

21 มิถุนายน 2021
493   0

Spread the love

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวแสดงความยินดี โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนลงนามของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นพยานฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM พร้อมกัน 30 สถาบัน ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมพวงแสด สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้บูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยสหวิทยากร ซึ่งการลงนามร่วมกับ สป.อว. โดยวิทยสถาน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) หรือ “ธัชชา” ในครั้งนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศสำหรับการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ และการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ สร้างความร่วมมือและระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ รวมถึงบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ต่อยอดการประยุกต์ใช้ไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุนทางสังคม วัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา การสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น