เศรษฐกิจ » “Northern  Festival 2021″กิจกรรมเสริมภาคการตลาดให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

“Northern  Festival 2021″กิจกรรมเสริมภาคการตลาดให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

9 เมษายน 2021
711   0

Spread the love

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ  แถลงข่าวการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “Northern  Festival 2021” โดย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ และนางพนิดา วานิรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

นางพนิดา วานิรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์มีแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยส่งเสริมการแปรรูปสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการด้วยอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  การสร้างตราสินค้าบนพื้นฐานของหลักการตลาดนำการผลิตตามศักยภาพความพร้อมของพื้นที่และความต้องการของประชาชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ภาคเหนือมีฐานความโดดเด่นของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการที่เพิ่มมูลค่านำไปสู่การพัฒนาที่มีศักยภาพโดยประยุกต์ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งสอดคล้องกับแนว คิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าหัตถกรรมและธุรกิจบริการสุขภาพซึ่งมีการพัฒนาเครือข่ายการยกระดับคุณภาพของบริการและผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายสามารถสร้างแบรนด์สินค้าของตนเองให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดสากลได้

อย่างไรก็ตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่อ “Northern  Festival 2021” โดยกำหนดจัดขึ้นสองครั้งครั้งที่หนึ่งระหว่างวันที่ 21 – 15 เมษายน 2564 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมาและครั้งที่สองระหว่างวันที่ 12 -16 พฤษภาคม 2564 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาบางนากรุงเทพมหานครโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. กลุ่มสินค้าที่เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายประกอบด้วยสินค้าสร้างสรรค์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดในภาคเหนือ 2. การคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์เด่นของ 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมงานรวม 40 คูหา 3. จัดกิจกรรมและนิทรรศการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์เด่นของ 17 จังหวัดภาคเหนือ

ด้าน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงสร้างของเศรษฐกิจภาคเหนือเมื่อพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเหนือจำแนกการผลิตแบ่งออกเป็นภาคบริการร้อยละ 57 ภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 25 และภาคการผลิตคิดเป็นร้อยละ 18 สัดส่วนรายได้ของประชากรในภาคเหนือต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 103,760 บาทภาคเหนือมีประชากรทั้งหมด 11.3 ล้านคน โดยมีสินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าว อ้อยโรงงาน ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ปศุสัตว์ ลำไย ส่วนภาคอุตสาหกรรมได้แก่การแปรรูปสินค้าเกษตร เครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย เป็นต้น

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญด้านตลาดการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาคการตลาดให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัดนั้นจะช่วยขับเคลื่อนการตลาดของผลิตภัณฑ์ภาคเหนือและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชนโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของภาคเหนือและของประเทศต่อไป.