Event » องค์การภาครัฐ-เอกชน ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน”

องค์การภาครัฐ-เอกชน ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน”

7 เมษายน 2021
843   0

Spread the love

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา , สำนักงานพานิชย์ , สำนักงานวัฒนธรรม ,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ,เทศบาลเมืองลำพูน,เทศบาลตำบลเวียงยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวกิจกรรม “เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน” โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ประธานการแถลงข่าว ร่วมกับ นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน, นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน, นายธวัชชัย พัฒนปาลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และ นางยอดขวัญ วิภาคกิจ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่7 เมษายน 2564 ณ  ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมการส่งเสริมสร้างบรรยากาศรองรับการท่องเที่ยวบูชาพระนางจามเทวีและชมวิธีชีวิตเมืองเก่าลำพูน กิจกรรมย่อย กิจกรรมเสน่ห์สีสันแห่งลำพูน เป็นกิจกรรมบูรณาการร่วมกับองค์ภาครัฐและเอกชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลําพูน  ส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการในชุมชน อันเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  ให้มีความมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทําให้เกิดการหมุนเวียนในห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ และประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (COVID-19) ทําให้ประเทศไทยอยู่ในวิกฤติ ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะรายได้ของผู้ประกอบการในท้องถิ่นชุมชน  ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้น การรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตที่อยู่ในชุมชน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนพื้นที่จะก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง รวมไปถึงการเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถในการผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และตลาดออนไลน์ เพื่อให้เกิดการค้าเชิงพาณิชย์ อันจะทําให้เกิดรายได้ ความมั่นคงในชีวิต วิถีชุมชนยั่งยืน

ทั้งนี้ การจัดงาน “เสน่ห์สีสันแห่งลําพูน” ได้ดําเนินการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.กิจกรรมเสน่ห์สีสันแห่งผ้าเมืองลําพูน  ภายในงานพบกันนิทรรศการมนต์เสน่ห์แห่งภูมิปัญญาผืนผ้าทอแห่งลําพูน  บูธจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แห่งผืนผ้า แฟชั่นโชว์ผ้าทอและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการสาธิตวิถีแห่งภูมิปัญญาการทอผ้า  การประกวดธิดาผ้าทอลําพูน  ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนและผ้าไหมยกดอกลําพูน  โดยจัดกิจกรรม 2 สัปดาห์  เริ่ม 30 เมษายน -2 พฤษภาคม 2564 และ วันที่ 7 -9 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.เวียงยอง จ.ลําพูน

2. กิจกรรมเสน่ห์สีสันเกษตรพืชพันธุ์ธัญญาหารเมืองลําพูน  ภายในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตร การประชาสัมพันธ์ และการจัดจําหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และอาหารปลอดภัยจังหวัดลําพูน เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยของจังหวัดลําพูน ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 14 -18 พฤษภาคม2564 ณ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.เวียงยอง จ.ลําพูน

3. กิจกรรมเสน่ห์สีสันแห่งวัฒนธรรมชาติพันธุ์และวิถีชีวิตลําพูน  ภายในงานพบกับนิทรรศการภูมิปัญญาแห่งวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์  การจําลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละชาติพันธุ์ เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านพร้อมฟังบทเพลงจากศิลปินชาติพันธุ์ การประกวดทําอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ การประกวดธิดาชาติพันธุ์ลําพูน การจัดจําหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดลําพูน  การประกวดหนุ่มหล่อชาติพันธุ์ลําพูน  เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลําพูน  ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย จัดขึ้น จํานวน 3 ครั้งครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 29 -30 พฤษภาคม ครั้งที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 5 -6 มิถุนายน และครั้งที่ 3 จัดขึ้นวันที่ 12 -13 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณข่วงพันปีเมืองลําพูน

นอกจากภายในงาน“เสน่ห์สีสันแห่งลําพูน” ยังมีทั้งผลิตภัณฑ์ดีผลิตภัณฑ์เด่น ผลผลิตของจังหวัดลําพูน สินค้าขึ้นชื่อจากผู้ประกอบการภายในจังหวัดลําพูน พร้อมทั้งได้รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดลําพูนตลอดการจัดงาน และยังมีกิจกรรมร่วมลุ้นรับของรางวัล ของที่ระลึก อื่นๆ อีกมากมายแล้ว โดยทางจังหวัดลําพูนได้วางแผนมาตรการป้องกันโรคโควิด 19  ยังถือเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเน้นย้ำทั้งผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน  โดยทางผู้จัดงานยังคํานึงถึงการเว้นระยะห่าง  ไม่เบียดเสียดหรือแออัด กําหนดจุดคัดกรอง  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกช่องทางการเข้าออก จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทําความสะอาดอุปกรณ์ และพื้นที่จัดงานรวมทั้งพื้นที่โดยรอบ และสําหรับกรณีผู้เข้าร่วมงาน มีมาตรการให้สวมหน้ากากรวมทั้งผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูธด้วย การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดลําพูน อันจะก่อให้เกิดรายได้สู่วิถีชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป.