การศึกษา » รมว.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายของ อว.สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย”

รมว.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายของ อว.สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย”

29 มีนาคม 2021
603   0

Spread the love

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับแล ะรับฟังการปาฐกถาพิเศษ ณ ห้องประชุม 101 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมถ่ายทอดสด Facebook Live ทาง https://www.facebook.com/MaejoUniversity

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ซึ่งตรงตาม วิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ และมียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (2477-2577) ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต สร้างสังคมแห่งการ “กินดี” (Organiclive) “อยู่ดี” (Green growth) และ “มีสุข” (Eco System) สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของชาติ ในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ ดำเนินโครงการยกระดับวิสาหกิจและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (MJU Enhancing SMEs and New Entrepreneurs with Start and Modern Agricultural Technology Innovation : SMATI) มีแผนการดำเนินงาน 3 กิจกรรม ได้แก่
1) พัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน 2) พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ 3) ยกระดับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผลผลิตหลักของโครงการในการพัฒนา 2 หลักสูตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5 Module ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ/1 พื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์/40 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/80 ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม/ผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการพัฒนา 2,000 คน/50 กิจการธุรกิจใหม่ (SMEs)/จำนวนตลาดหรือช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการผู้ประกอบการใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 4 แห่ง เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาภายใต้กรอบนโยบายของกระทรวงในการดำเนินยุทธศาสตร์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างพร้อมกัน”

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. ได้กล่าวย้ำว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้มาถูกทางแล้ว เพราะมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีชื่อเสียงทางด้านการเกษตร อยากให้แม่โจ้เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรในระดับสากล ให้โลกรู้ว่าคิดถึงเกษตรต้องคิดถึงแม่โจ้ จากนโยบายในภาพรวมของ อว. และจุดเด่นหรือความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยก็น่าจะช่วยพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1) อว.ส่วนหน้า ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมช่วยกันทำตัวเป็น Chief Technical Officer (CTO) เพราะเราเป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้ และโครงการ U2T หนึ่งตำบลสู่มหาวิทยาลัย อยากให้ทำตามอย่างที่แม่โจ้สอน ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน แล้วประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม, 2)BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy)ใช้องค์ความรู้และบุคลากรที่มีอยู่ในการพัฒนาและสร้างสังคมให้ก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม แม่โจ้คือมหาวิทยาลัยที่สำคัญที่สุดใน B CG และมีภาระในการพัฒนาคน 12 ล้านคน ต้องให้แม่โจ้มีบทบาทกับกรรมการ BCG มากขึ้น และต้องทำเกษตรที่โยงไป C และ G การท่องเที่ยว การบริการ การรักษาสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม, 3) การตั้งเป้าการทำงาน เราควรต้องมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน ไม่จำเป็นต้องทำทุกเรื่อง เพราะนั่นจะทำให้ท่านทำไม่สำเร็จสักเรื่อง แต่ขอให้ท่านเลือกทำในเรื่องที่ท่านจะรบชนะ อย่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีชื่อเสียงในเรื่องงานวิจัยทางด้านการเกษตร ดังนั้น ท่านอาจจะต้องดูว่ามีอะไรในศาสตร์สาขาที่เป็นจุดแข็งที่ท่านรบชนะได้ และ 4) ความสำคัญของบทบาทของภาคธุรกิจต่อการวิจัยและพัฒนา ซึ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน มหาวิทยาลัยควรให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสไปทำงาน Intern ที่บริษัท และมหาวิทยาลัยควรเปิดหลักสูตรที่ไปเรียนในสถานประกอบการจริงได้ หาบริษัทที่มีลักษณะเป็น National Champions เราพึ่งเขา เขาพึ่งเรา โดยให้เป็นการทำงานแบบพหุภาคี”
โอกาสเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงปลูกกัญชาอินทรีย์ ณ พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย และร่วมชิมเมนูพิเศษเพื่อสุขภาพจากกัญชาอีกด้วย

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999