เศรษฐกิจ » กรมการข้าว ร่วมมือธกส. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท สยามคูโบต้า จัดเสวนาเกษตรปลอดการเผา ทำได้อย่างไร

กรมการข้าว ร่วมมือธกส. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท สยามคูโบต้า จัดเสวนาเกษตรปลอดการเผา ทำได้อย่างไร

7 พฤศจิกายน 2019
727   0

Spread the love

7 พฤศจิกายน 2562 ที่ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานด้านการเกษตร ได้แก่ กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมจัดงานเสวนา เกษตรปลอดการเผา Zero Burn เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรไทย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำเกษตรปลอดการเผา โดยมี นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ นายสุชาติ นิตยพงศ์ชัย ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายครองชัย ตรีสัตย์ ผู้จัดการฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตร บริษัท สยามคูโบต้าฯ ร่วมเสวนา

การเสวนาในวันนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความสำคัญของการทำเกษตรแบบปลอดการเผา โดยนำองค์ความรู้แบบเจาะลึกในด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่มาร่วมขับเคลื่อน รวมไปถึงนำเสนอนวัตกรรมทางการเกษตรที่จะช่วยให้เกษตรกรทำงานได้สะดวกขึ้น อีกทั้งมีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิม และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ เอกชน วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายเกษตรกร และประชาชนที่สนใจกว่า 300 คน

ทั้งนี้ โครงการ “Zero Burn เกษตรปลอดการเผา” เป็นโครงการที่รณรงค์ให้เกษตรกรทั่วประเทศเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการทำเกษตรที่ไม่เผาทำลายวัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยว เช่น ฟางข้าว ตอซังข้าว ใบอ้อย และใบข้าวโพด รวมถึงช่วยลดฝุ่นควัน PM 2.5 ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่เกษตรปลอดการเผา 100% ต่อไป