ท่องเที่ยว » UNSEEN ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว @ I Love Flower Farm

UNSEEN ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว @ I Love Flower Farm

6 พฤศจิกายน 2019
852   0

Spread the love

เมื่อเร็วๆ นี้นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในพิธี นายวิชัน  เมธา  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว และนางสาวชฎารัตน์  เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม  ร่วมการเปิดงานUNSEEN ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว @ I Love Flower Farm ที่ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่าอาชีพการเกษตรนอกจากจะผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรทั้งโลกแล้ว ยังเกิดประโยชน์ทางด้านอารมณ์   จิตใจ ของผู้ที่ได้สัมผัสโดยเฉพาะการปลูกไม้ดอกเพื่อการค้าของเกษตรกรในตำบลเหมืองแก้วก็เป็นอาชีพที่สามารถ สร้างรายได้จากการจำหน่ายและ ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ที่เล็งเห็นความสำคัญกับอาชีพการเกษตรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยได้จัดงานวันดอกไม้บานและผลผลิตการเกษตรเป็นประจำทุกปี และสนับสนุนในการจัดงาน UNSEEN ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว ในครั้งนี้

โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม   ที่เข้ามาส่งเสริมการปลูกไม้ดอกในพื้นที่ตำบลเหมืองแก้ว เพื่อเป็นต้นแบบของการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกแบบครบวงจร ของอำเภอแม่ริม และเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่แปลงใหญ่ (ไม้ดอก) ต่อไป

ทั้งนี้ขอชื่นชม น้องปุ้ย (นางสาวณวิสา  มูลทา) น้องบอล (นายสิริกร  นันทะขว้าง)ที่เป็น Smart Farmer ต้นแบบ โดยได้ริเริ่ม ก่อตั้งและจัดกิจกรรมในนาม  I Love Flower Farm ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน ที่สามารถสร้างชื่อเสียง และสร้างรายได้สู่พี่น้องเกษตรกร และประชาชนตำบลเหมืองแก้ว

ด้าน นางสาวชฎารัตน์  เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม กล่าวว่า UNSEEN ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม, เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว และ I Love Flower Farm ของนางสาวณวิสาร์  มูลทา กับนายสิริกร  นันทะขว้าง   ซึ่งเป็นบุตรหลานของเกษตรกรที่ปลูกไม้ดอกเพื่อการค้ามากว่า 20 ปีแล้ว

เกษตรกรตำบลเหมืองแก้ว ทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้มีการเพาะปลูกไม้ดอกเพื่อการค้า เช่น เบญจมาศ พีค๊อก มาร์กาเร็ต ดาวเรือง โดยมีพื้นที่ปลูกจำนวน 400 – 600 ไร่ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกับการปลูกข้าว เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก จำนวน 65 ราย ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้แล้ว   ไม้ดอกของตำบลเหมืองแก้วนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชน ปีละ 80 – 100 ล้านบาท แต่ละปีเทศบาลตำบลเหมืองแก้วได้จัดงานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตร เป็นงานประจำปี ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งปลูกไม้ดอกเพื่อการค้าของตำบล และให้ความสำคัญต่ออาชีพเกษตรกรรมของตำบลอีกด้วย

I Love Flower Farm แห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการริเริ่มของนางสาวณวิสาร์  มูลทา และนายสิริกร  นันทะขว้าง Smart Farmer ต้นแบบ การปลูกไม้ดอกแบบครบวงจร อำเภอแม่ริม    มีแนวความคิดที่จะให้แปลงปลูกไม้ดอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และให้เกษตรกรผู้ไม้ดอกและชุมชนตำบลเหมืองแก้ว ได้มีส่วนร่วมรับประโยชน์ โดยการนำผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรม จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรทั่วไป เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรต่อไป