สังคม » มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดประชุมเรื่อง “ยกระดับคุณภาพโรงเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : ภาคกลาง”

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดประชุมเรื่อง “ยกระดับคุณภาพโรงเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : ภาคกลาง”

2 ธันวาคม 2020
507   0

Spread the love

 

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้เข้าร่วมการประชุมเรื่อง “ยกระดับคุณภาพโรงเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : ภาคกลาง” จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามกรอบแนวคิดของโครงการฯ และการนำระบบสารสนเทศ (Info) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และหน่วยงานต้นสังกัด

ตามที่ มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สนับสนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นโรงเรียนที่สามารถพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนา 2 ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการโรงเรียน และด้านการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงจัดเวทีประชุมเรื่อง “ยกระดับคุณภาพโรงเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : ภาคกลาง” ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม กรุงเทพฯ ในวันที่ 28-29  พฤศจิกายน 2563  โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 170 โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามกรอบแนวคิดของโครงการฯ โดยเน้นไปที่การนำระบบสารสนเทศ (Info) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

โดยรูปแบบของการประชุมประกอบไปด้วย การสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน การสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาครูและโรงเรียน และแนวทางการสนับสนุนภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงให้ ผู้อำนวยการ แอดมิน และครูทะเบียนวัดผลของแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม ได้ทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Info) โดยการแบ่งกลุ่มตามประสบการณ์การใช้งานระบบสารสนเทศ

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียนให้มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการกำกับและติดตามประเมินผลผู้เรียน ยกตัวอย่างเช่น Starfish Class Application (www.starfishclass.com) ที่เป็นเครื่องมือวัดและประเมินทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนตามสภาพจริง ช่วยลดภาระงานของคุณครู และช่วยให้คุณครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความหลากหลายของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี