สังคม » กรอ. ประชุมติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามมติ ครม. ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

กรอ. ประชุมติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามมติ ครม. ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

26 พฤศจิกายน 2020
449   0

Spread the love

วันนี้ 26 พ.ย. 2563 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับพื้นที่และการขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีนางสาวศศิธร พลัตถเดช ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมคณะ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการอนุมัติโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีของเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติของคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ตั้งแต่ คราวประชุม ครม.สัญจร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 , วันที่ 15 มกราคม 2562 รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางอากาศและทางบก , ข้อเสนอเชิงนโยบาย , ข้อเสนอเพื่อสนับสนุน New S – Curve รวมถึงข้อเสนอเชิงพื้นที่เพื่อขอรับการสนับสนุนในอนาคต ทั้งนี้พบว่า มีหลายโครงการที่ดำเนินการ มีความคืบหน้าไปแล้วอย่างมาก เช่น การยกระดับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ สู่การเร่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ แต่ก็พบว่า ยังมีอีกหลายโครงการ ไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินงานเท่าที่ควร ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานตามโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางอากาศและทางบก เช่น โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่แห่งที่ 2 , โครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่ – เชียงราย , โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารางเบา , โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ (เชียงใหม่ถึงทางเลี่ยงเมืองลำพูน) จากทางหลวงหมายเลข 1141 บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 106 , การศึกษาและสร้างกลไกการขับเคลื่อนการใช้ศักยภาพความเข้มแข็งของภาคเหนือตอนบน ในด้าน MICE , Medical &Wellness Hib ,Creative Lanna และ Food Valley เพื่อเชื่อมโยงกับ EEC , GMS , BIMSTEC รวมถึงโครงการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการภาคเอกชน ทั้ง หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเอกชนร่วมสนับสนุนให้ข้อมูลและนำเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงของภาคเหนือให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาด้วย ซึ่งคณะทำงานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กนอ.) จะได้นำข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมวันนี้ เป็นข้อมูลในการติดตามโครงการ รวมถึงร่วมหาทางแก้ไขปัญหา ความขัดข้องที่ไม่สามารถดำเนินโครงการต่างๆได้ เพื่อให้โครงการที่ได้รับการพิจารณาจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) สามารถดำเนินการได้ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ที่ประชุมได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงาน ศึกษา เตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอโครงการสำคัญและเร่งด่วน หากคณะรัฐมนตรีจัดการประชุม ครม.สัญจร ในภาคเหนือ เพื่อเสนอโครงการขอรับการอนุมัติ โดยเฉพาะโครงการที่มีการต่อยอดจากโครงการเดิม ซึ่งต้องคำนึงถึงความพร้อมของการดำเนินงาน หากได้รับการพิจารณาอนุมัติด้วย