สังคม » เชียงใหม่ จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เชียงใหม่ จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

1 ตุลาคม 2020
648   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 1 ตุลาคม 2563 เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของวีรกษัตริย์ผู้ทรงเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง จนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

วันนี้ (1 ต.ค. 63) ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เจ้านายฝ่ายเหนือ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประกอบรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นวีรกษัตริย์ผู้มีพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองและประเพณีอันล้าสมัย ให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมครั้งแรกของประเทศ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 43 ในพระสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2347 เถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งมหาจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2394 ขณะนั้นพระชนมายุ 47 พรรษาและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411 สิริพระชนมพรรษาได้ 64 พรรษา นับเป็นเวลาที่ทรงปกครองสยามประเทศได้ 17 ปี พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถอีกพระองค์หนึ่ง ทรงเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง และประเพณีอันล้าสมัย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมครั้งแรกของประเทศ ทรงใช้พระบรมราโชบาย ผสมผสานระหว่างตะวันออก และตะวันตกเข้าด้วยกัน ดังที่ทรงมีพระราชดํารัสว่า “อย่าติดของเก่า อย่าตื่นของใหม่ จงคิดหาดีในของเก่าและของใหม่” ทรงครองราชย์ด้วยทศพิธราชธรรมและพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ ทรงเป็นทั้งพระเจ้าแผ่นดินและพระบิดาของปวงชนชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่หลายประการ อันเป็นพระราชดำริริเริ่มที่บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยิ่งสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน