สังคม » เชียงใหม่ ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ด้วยพลังบวร ตามศาสตร์พระราชา

เชียงใหม่ ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ด้วยพลังบวร ตามศาสตร์พระราชา

1 ตุลาคม 2020
660   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “บวร On Tour”

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน หรือ “บวร On Tour” ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เพื่อเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรม “บวร On Tour” สร้างกระแสการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน รวมทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่น ๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรมของท่องถิ่น มาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ในระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 มาแล้ว พบว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน และเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเกิดประสิทธิผลและมีผลประโยชน์ต่อชุมชนในเชิงประจักษ์ จึงได้ขับเคลื่อนโครงการในระยะที่ 4 ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากชุมชนคุณธรรม ที่เข้าร่วม “บวร On Tour” ในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 12 ชุมชน และชุมชนคุณธรรมที่ขยายผลเพิ่มอีก 12 ชุมชน รวมกว่า 100 คน