เศรษฐกิจ » พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการฯ การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการฯ การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์

24 กันยายน 2020
556   0

Spread the love

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการฯ การประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาผลการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้า กาแฟเทพเสด็จ จำนวน 97 ราย แบ่งเป็นรายเดี่ยว 93 ราย และรายกลุ่ม 4 ราย มีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 90 ราย และผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 7 ราย ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้รับทราบและอนุมัติ อนุญาต ตามที่เสนอทุกระเบียบวาระการประชุม