สุขภาพ » กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม ตรวจเยี่ยม รพ.ลานนา

กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม ตรวจเยี่ยม รพ.ลานนา

23 กันยายน 2020
597   0

Spread the love

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ รพ.ลานนา ให้การต้อนรับ คณะที่ปรึกษาทางการแพทย์และทางการพยาบาล จากสำนักงานกองทุนทดแทน และสำนักงานประกันสังคม นำโดย นพ.รพีพัฒน์ ชคัตประกาศ ที่ปรึกษาทางการแพทย์ สนง.กองทุนเงินทดแทน

พร้อมคณะ ในโอกาสที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลด้านมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ และการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ สนง.กองทุนเงินทดแทนได้กำหนดไว้ เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือบาดเจ็บ เนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร C

โดยโรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งสถานพยาบาลหลัก ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ที่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือบาดเจ็บในงาน สามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตนของ รพ.ลานนา