สังคม » ป.ป.ท. เขต 5 เลือกจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดนำร่อง ประสานความร่วมมือเฝ้าระวังการทุจริต ผ่านคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

ป.ป.ท. เขต 5 เลือกจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดนำร่อง ประสานความร่วมมือเฝ้าระวังการทุจริต ผ่านคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

26 สิงหาคม 2020
624   0

Spread the love

สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องในการประสานความร่วมมือเฝ้าระวังการทุจริต ผ่านคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ภายใต้รูปแบบการป้องกันหรือป้องปรามการทุจริตเชิงรุก

ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” ภายใต้โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขต 5 เพื่อพัฒนากระบวนการเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีผู้แทนจากแต่ละอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันหรือป้องปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งยกระดับการปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 ได้คัดเลือกให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่อง เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล และประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวังการทุจริต ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 ผ่านคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ภายใต้รูปแบบของการป้องกันหรือป้องปรามการทุจริตเชิงรุก โดยวางแนวทางการปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักรู้ เฝ้าระวังเชิงรุกในการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต รวมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส่งผลให้เกิดความโปร่งใสและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดี อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากหน่วยงานต้นแบบ และท้ายที่สุด พลังอันบริสุทธิ์เหล่านี้ จะส่งต่อไปสู่การสร้างพลังระดับชาติได้ในอนาคต