เศรษฐกิจ » รองนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการไทยเด็ด ร่วมสร้างวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

รองนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการไทยเด็ด ร่วมสร้างวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

30 ตุลาคม 2019
487   0

Spread the love

30 ตุลาคม 2562ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์ ครั้งที่ 4 โดยนับเป็นสถานีบริการน้ำมันฯ แห่งแรกในภาคเหนือตอนบน ที่เริ่มดำเนินโครงการไทยเด็ด เพื่อเป็นพื้นที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชน ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง พร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปตท.ได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นสร้างการเติบโตร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด ลีฟวิ่ง คอมมิวนิตี้ เพื่อทำให้สถานีบริการน้ำมันฯ เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ โดยได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งโครงการไทยเด็ดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561 ซึ่ง “ไทยเด็ด” สื่อถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของเด็ดในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ที่เกิดจากการร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 138 ราย และมีสถานีบริการน้ำมันฯ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 110 แห่ง โดยเป็นสถานีบริการน้ำมันฯ ในภาคเหนือ จำนวน 41 แห่ง  สำหรับสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขาสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นสถานีบริการน้ำมันฯ ภายใต้แนวคิด ลีฟวิ่ง คอมมิวนิตี้ ที่ลงตัว ทั้งการตกแต่งที่มีการนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมานำเสนอได้อย่างชัดเจน มีร้านอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงให้บริการ การจัดสรรพื้นที่ภายในเพื่อเป็นสถานที่ในการพัฒนาอาชีพ และการแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชน รวมถึงการเป็นพื้นที่สำหรับศูนย์ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งเตรียมพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเร็วๆ นี้