การศึกษา » ผู้บริหาร ม. แม่โจ้ ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ผู้บริหาร ม. แม่โจ้ ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

21 สิงหาคม 2020
948   0

Spread the love

สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีศิษย์เก่าที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ โนรี กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย มาเป็นประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อม

ด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี

สำหรับศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 6 ท่าน ได้แก่ …

1. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 19 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2.นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 45 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่
3.นายยงยุทธ ปานสูง ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 48 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
4.นายบัญชา ขาวเมืองน้อย ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 50 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
5.นายเดชา ศิริเตชะวงศ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 50 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
6.นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 52 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน

ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น 7 ท่าน ได้แก่
1.นายปรีชา นุยืมรัมย์ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 26
2.ว่าที่ร้อยตรีอนุกูล ฟองมูล ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 28
3.นายพนม อัตนาถ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 36
4.นายเกรียงศักดิ์ เศรษฐกิจเมธีกุล ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 38
5.นายกิตติพัฒน์ เทียบประทานพร ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 48
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 54
7.นางสาวยูฮานา วิศพรึก ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 63

โอกาสเดียวกันนี้ ศิษย์เก่าแม่โจ้แต่ละรุ่นได้มอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เพื่อเข้า”กองทุนแม่โจ้ไม่ทอดทิ้งกัน” ใช้สำหรับช่วยเหลือลูกแม่โจ้ในยามทุกข์ยาก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่