สังคม » คืบหน้าการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ที่บ้านท่า หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ

คืบหน้าการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ที่บ้านท่า หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ

13 สิงหาคม 2020
500   0

Spread the love

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประจำรองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกุล ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ที่บ้านท่า หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่

13 สิงหาคม นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประจำรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ บ้านท่า (ร้องขี้ควาย) หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนเงิน 615,000 บาท เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่า (ร้องขี้ควาย) หมู่ที่ 3 ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น สามารถใช้อุปโภค-บริโภค ได้อย่างปลอดภัย และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ บ้านท่า
(ร้องขี้ควาย) หมู่ที่ 3 ในด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ อีกด้วย

สืบเนื่องมาจากระบบประปาหมู่บ้าน ภายในบ้านท่า (ร้องขี้ควาย) หมู่ที่ 3 ได้ทำการผลิตน้ำประปาเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้อุปโภค-บริโภค มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ต่อมาพบว่าน้ำประปาดังกล่าวมีปัญหาด้านคุณภาพน้ำ ทั้งกลิ่น สี รส และลักษณะทางกายภาพของน้ำประปา ดังนั้น อำเภอเมืองเชียงใหม่  จึงได้ทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำประปาให้สามารถใช้อุปโภค-บริโภค ได้อย่างปลอดภัย และไม่มีสิ่งเจือปน

นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประจำรองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกุล กล่าวว่า ภายหลังที่ได้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน พบว่า น้ำที่ได้จากระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพที่ดีขึ้น สามารถใช้บริโภคได้ แต่จะต้องทำการเปิดไล่น้ำ เพื่อระบายสิ่งตกค้างในท่อส่งก่อนจึงจะใช้บริโภคได้ เนื่องจากอาจมีการปนเปือนจากระบบท่อส่งที่มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน