เศรษฐกิจ » DITP จับมืออุทยานวิทย์ฯ มช. (STeP) จัดโครงการ “RISING NORTHEN STARTUP : Startup ถิ่นเหนือไทย ก้าวไกลสู่สากล” ปั้นสตาร์ทอัพภาคเหนือ เชื่อมโยงตลาดภูมิภาคสู่สากล

DITP จับมืออุทยานวิทย์ฯ มช. (STeP) จัดโครงการ “RISING NORTHEN STARTUP : Startup ถิ่นเหนือไทย ก้าวไกลสู่สากล” ปั้นสตาร์ทอัพภาคเหนือ เชื่อมโยงตลาดภูมิภาคสู่สากล

13 สิงหาคม 2020
769   0

Spread the love

13 สิงหาคม 2563 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จับมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัดพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup ภูมิภาคเหนือ “RISING NORTHEN STARTUP : Startup ถิ่นเหนือไทย ก้าวไกลสู่สากลเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup ของภาคเหนือ เตรียมความพร้อมแข่งขันต่อยอดสู่การเติบโตในตลาดสากล อันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริง ในการนี้ นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ พื้นที่สร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจ The Brick X @nsp อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงที่มาโครงการฯ ว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการ startup เพื่อขยายตลาดภูมิภาคสู่ตลาดสากล โดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมส่งออก จึงร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการและ startup พัฒนาธุรกิจด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเร่งศักยภาพของผู้ประกอบการระดับภูมิภาคให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้ายุคใหม่ สอดรับกับแนวคิด Thailand 4.0 โดยผลักดันให้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้นผ่านการกำกับดูแลของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นางอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ (NEA) ให้ข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมว่าโครงการฯ มีกำหนดจัดต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563 The Brick X @nsp อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพิธีเปิดโครงการ (13 สิงหาคม) ในเวลา 09.00 . จากนั้นผู้ประกอบการ startup ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกร่วมโครงการทั้ง 40 ราย จะได้รับโอกาสรับฟังบรรยาย ร่วมกิจกรรม workshop รวมถึงเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดกับ Startup แนวหน้าของประเทศไทยและจากต่างประเทศอย่างเข้มข้นรวมเวลากว่า 18 ชั่วโมง พร้อมร่วมแสดงศักยภาพพัฒนาทักษะการนำเสนอแผนธุรกิจผ่านกิจกรรม Pitching เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ startup 3 รายที่ฉายแววโดดเด่นในด้านทักษะการนำเสนอ ความน่าสนใจของแผนธุรกิจเพื่อการลงทุน และศักยภาพความพร้อมในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ รับรางวัลใน 3 ด้าน ได้แก่ Best Pitching, Investor Choice และ Scale up Award ตามลำดับ โดยผู้ประกอบการที่รับรางวัลจะได้รับโอกาสสำคัญในการร่วมงานกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมจัดแสดงผลงานเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับสากล

ด้านอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการ     อุทยานฯ กล่าวถึงความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านโครงการนี้ว่า อุทยานฯ มีกลไกการให้บริการที่หลากหลายในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายในการผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ Startup อุทยานฯ มีกระบวนการสร้างความเป็นผู้ประกอบการทั้งจากเด็กนักศึกษา มีการจัดประกวดแข่งขันแผนธุรกิจ เช่น โครงการ R2M (Resource to Market), โครงการ Startup Thailand League ฯลฯ โดยในส่วนของผู้ประกอบการ มีโครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ เช่น โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งดำเนินงานภายใต้กรอบของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งความร่วมมือในโครงการนี้นับเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการ Startup ที่มีศักยภาพและความพร้อมของภูมิภาคได้ขยายตลาดสู่ระดับสากล โดยหวังว่าผลผลิตนวัตกรรมจากโครงการนี้จะเชื่อมโยงสู่ตลาดต่างประเทศพร้อมช่วยยะระดับเศรษฐกิจของประเทศได้มากขึ้นอีกทางหนึ่ง