เศรษฐกิจ » ความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่

ความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่

11 สิงหาคม 2020
906   0

Spread the love

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการแผนพัฒนาตามกําหนดและกรอบระยะเวลาเดิม เพื่อให้มีศักยภาพรองรับความต้องการการเดินทาง เมื่อกลับสู่ภาวะปกติ

11 สิงหาคม 2563 นายนิตินัย สาสกุล ผู้อํานวยการฝ่ายบํารุงรักษา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจําสัปดาห์ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 ซึ่งจะดําเนินการระหว่างปี 2561-2567 โดยมีเป้าหมายรองรับผู้โดยสาร 16.5 ล้านคนต่อปี หรือเพิ่มขึ้น สองเท่า จากปัจจุบันที่มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคนต่อปี ประกอบด้วยโครงการสําคัญ อาทิ

1. งานก่อสร้างทางขับขนานเส้นใหม่พร้อมทางขับออกด่วน เพื่อให้สามารถรองรับเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจาก 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 29-31 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

2. งานก่อสร้างและปรับปรุงลานจอดอากาศยานจาก 20 หลุมจอดเป็น 31 หลุมจอด โดยเป็นหลุมจอดประชิด อาคาร12 หลุมจอด และหลุมจอดระยะไกล 19 หลุมจอด พร้อมติดตั้งสะพานเทียบเพิ่มเติม 6 ชุด พร้อมระบบ เติมน้ํามันอากาศ ยานทางท่อ

3. งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ พื้นที่ 70,000 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 5.3 ล้านคนต่อปี

4. งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ พื้นที่ 48,000 ตารางเมตร รองรับ ผู้โดยสารได้ 11.2 ล้านคนต่อปี

5. งานก่อสร้างอาคารสํานักงาน และงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค รวมถึงระบบถนนการจราจรภายใน ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ทั้งนี้ จากจํานวนผู้โดยสารผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาสองสามปี ที่ผ่านมา โดยในปี 2562 มีจํานวนผู้โดยสารสูงถึง 11 ล้านคน ทําให้เกิดปัญหาความแออัดคับคั่งของผู้โดยสาร ทอท.จึงไดอ้ นุมัติแผนเร่งด่วนเพื่อบรรเทา ความแออัด (ดําเนินการก่อสร้างปี 2561-2566) ประกอบด้วยโครงการสําคัญ ได้แก่ 1. งานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดลักษณะการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

1.1. งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์สัมปทาน ปัจจุบันดําเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 90 คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งจะสามารถรองรับการจอดรถยนต์ได้ 1,300 คัน

1.2. งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประกอบด้วยพื้นที่เชิงพาณิชย์ 3 ชั้น และพื้นที่จอดรถยนต์ 400 คัน

   ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุญาตก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 14 เดือน

2. งานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดอาคารสนับสนุนท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม สู่การพัฒนาทชม.ระยะ 1 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบขั้นต้น (Preliminary) ประกอบด้วย 4 อาคารสนับสนุน ได้แก่

2.1. งานก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย

2.2. งานก่อสร้างอาคารบํารุงรักษา

2.3. งานก่อสร้างอาคารคลังสินค้า

2.4. งานก่อสร้างพื้นที่สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Service Equipment :GSE)

สําหรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 นั้น ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) เพิ่มเติมในบางประเด็น อย่างไรก็ตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะ 1 คาดว่าจะดําเนินการตามแผนในปี 2563-2567 แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาเดิม

และจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลให้จํานวนเที่ยวบินและผู้โดยสาร ลดลงจํานวนมาก โดยตั้งแต่วันที่ 1 มาราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 มีจํานวนผู้โดยสารประมาณ 2.5 ล้านคนลดลงเกือบร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 และหลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายออกมาเป็นระยะๆ ประกอบกับไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ภายในประเทศ ทําให้มีการเดินทางภายในประเทศมากขึ้นเป็นลําดับปัจจุบันมี เที่ยวบินให้บริการวันละประมาณ 100 เที่ยวบิน ผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 11,000-12,000 คน จากในเวลาปกติเฉลี่ยประมาณ 220 เที่ยวบินต่อวัน และประมาณผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 30,000 คนต่อวัน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะ ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อร่วมกันฟันฝ่าวิฤตการณ์ครั้งนี้ โดยจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในการดูแลสุขอนามัย ของผู้โดยสารผู้ใช้บริการ ภายใต้มาตรการต่างๆ ที่รัฐกําหนด และให้การต้อนรับดูแลอํานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่จะมาเยือนในโอกาสต่อๆ ไป หลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อให้สมกับการเป็นประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา