สังคม » เชียงใหม่ พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการปางช้างและเจ้าของช้าง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เชียงใหม่ พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการปางช้างและเจ้าของช้าง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

6 สิงหาคม 2020
412   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการปางช้างและเจ้าของช้าง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกรณีผู้เลี้ยงช้างชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ได้ยื่นขอรับการช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรี

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการปางช้างและเจ้าของช้าง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากกรณีที่นายธีระชัย เปรมชื่นพนาวัน ผู้แทนผู้เลี้ยงช้างชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการปางช้างและเจ้าของช้างเนื่องจากได้รับผลกระทบจกสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยขอรับการสนับสนุนค่าอาหารและเวชภัณฑ์ดูแลช้าง เชือกละ 20,000 บาทต่อเดือน และขอให้ตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาฯ อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการประสานดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยภายหลังจากที่ได้รับฟังปัญหา ผลกระทบ และข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการปางช้างและกลุ่มผู้เลี้ยงช้าง พบว่า ปัญหาเร่งด่วนคือ การแบกรับค่าใช้จ่าย และการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนแก่ผู้ประกอบการปางช้างและกลุ่มผู้เลี้ยงช้าง โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดไปพิจารณาจำนวนงบประมาณที่ใช้ช่วยเหลือผู้ประกอบการฯ ในการดูแลช้างจำนวนกว่า 900 เชือก เพื่อขอรับการสนับสนุนเยียวยาจากทางรัฐบาล ควบคู่ไปกับการเปิดรับเงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการเลี้ยงช้างสามารถดูแลช้างต่อไปได้

ส่วนในระยะยาวนั้น ได้มีการวางแผนโดยมอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำรวจพื้นที่ในแต่ละอำเภอ เพื่อเตรียมการจัดสรรพื้นที่ในการสร้างแหล่งอาหารให้กับช้างในพื้นที่ป่า หรือ Elephant Park ซึ่งจะต้องพิจารณาหาทางช่วยเหลือ อีกครั้ง นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ พิจารณาแนวทางในการให้ผู้ประกอบการฯ ได้เข้ามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดหาแนวทางอื่น ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ จะได้แจ้งผลความคืบหน้าการแก้ปัญหาไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบต่อไป