สุขภาพ » รพ. ลานนา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2563 ทำความสะอาดทั่วโรงพยาบาล

รพ. ลานนา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2563 ทำความสะอาดทั่วโรงพยาบาล

18 กรกฎาคม 2020
502   0

Spread the love

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โรงพยาบาลลานนา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาดโรงพยาบาลลานนาครั้งใหญ่ ตามแผนงานประจำปี 2563 โดยมี นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน

วัตถุประสงค์หลัก ในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ที่ทาง รพ.ลานนา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทุกฝ่าย ทุกแผนก ได้มีจิตสำนึกในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ในองค์กร อันได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย พร้อมทั้งร่วมมือ ร่วมใจกันทำความสะอาด ฟื้นฟู และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลลานนาทุกพื้นที่ รวมทั้งอุปกรณ์ เข้าของ เครื่องใช้ และเครื่องมือทางการแพทย์ ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ พร้อมใช้ ให้บริการแก่ผู้ป่วยอยู่เสมอ

โรงพยาบาลลานนา เน้นให้ความสำคัญในการทำ 5ส. ซึ่งจะเป็นการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงพยาบาล ให้สวยงาม เป็นระเบียบ ต้องปฏิบัติอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่ละเดือนจะมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โรงพยาบาลลานนา เป็นผู้ตรวจติดตามผล เป็นหนึ่งในกิจกรรมคุณภาพ ของโรงพยาบาลลานนา เพื่อที่ทำงานน่าอยู่ พนักงานทุกคนปฏิบัติงานภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและผู้มารับบริการ อีกทั้งจะสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในงานกับตัวเจ้าหน้าที่เองด้วย