สังคม » จังหวัดเชียงใหม่มอบใบรับรองมาตรฐานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

จังหวัดเชียงใหม่มอบใบรับรองมาตรฐานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

17 กรกฎาคม 2020
768   0

Spread the love

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่มอบใบรับรองมาตรฐานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ มยส. ในสถานประกอบการ ให้แก่สถานประกอบการทั้ง 20 แห่ง

วันที่16 ก.ค. 63 เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)ในสถานประกอบกิจการ พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ หรือ มยส. แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 20 แห่ง และมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในด้านการปราบปราม การป้องกันการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด และการบริหารจัดการยาเสพติดภายในองค์กร โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมมือกับสถานประกอบการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการกวดขันเฝ้าระวังดูแลบุคลากรในหน่วยงานให้ห่างไกลจากยาเสพติด และให้โอกาสผู้เสพที่ได้รับการบำบัดแล้วกลับเข้ามาทำงาน ให้ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ พัฒนาทักษะฝีมือ การคลุ่มครองแรงงาน และการสร้างหลักประกันทางสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.