สังคม » ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ บันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหา ป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ บันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหา ป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

14 กรกฎาคม 2020
629   0

Spread the love

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการพร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการขับเคลื่อนร่วมกับท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหา ป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาควิชาการผู้แทนภาคประชาชน สภาลมหายใจและเครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมการสัมมนาดังกล่าวในครั้งนี้ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การจัดสัมมนาดังกล่าวมีครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่พร้อมพิธีบันทึกความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ปกครองส่วนท้องถิ่น 221 แห่ง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชนตําบลจังหวัดเชียงใหม่ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สถาลมหายใจเชียงใหม่ ภาคีสนับสนุนวิชาการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ ภาคประชาสังคมเชียงใหม่ กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

โดยมีวัตถุประสงค์กำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกันเพื่อลดปัญหาผลกระทบที่เกิดจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นกลไกที่มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคต