การศึกษา » ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เปิดตัว University Application มหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิตอล ต้อนรับ New Normal

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เปิดตัว University Application มหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิตอล ต้อนรับ New Normal

14 กรกฎาคม 2020
695   0

Spread the love

รศ. ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รศ. ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา รศ. ดร. คมสัน มาลีสี รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ. ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ผศ. ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย ร่วมกันเปิดตัว University Application ที่เชื่อมโยงระบบการทำธุรกรรมดิจิทัลของธนาคารกับกิจกรรมในมหาวิทยาลัยไว้ที่เดียว เป็นการปรับตัวมหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิตอล ต้อนรับ New Normal เป็นการสร้าง Ecosystem ภายใต้โครงการ Smart University เพื่อสร้าง Digital Lifestyle แบบครบวงจร ณ Innovation Lab ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล เพื่อให้มีระบบการให้บริการ ดิจิทัลครบวงจร(Digital service) เพื่อให้มีฐานข้อมูลกลาง (Data center) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจที่เป็นเลิศ (Dashboard) University Application ช่วยสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย สร้างสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)ty ส่งเสริมให้เกิดบัตรบนมือถือ (Virtual Card) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย เพิ่มช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ให้ได้รับข่าวสารที่ทันสมัยส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเชื่อมต่อ University App กับบริการทางด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย อาทิ MJU Data Center, Smart Farm และ Smart University

นอกจากกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังมีเครือข่ายเกษตรกรทุกภาคส่วน แม่โจ้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยแนวคิดเกษตรอัจฉริยะ Smart Agriculture เพื่อภาคการเกษตรไทย และจากสถานการณ์ล่าสุดของวิกฤติไวรัสโควิด – 19 ได้แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้และปรับตัวอย่างมากบนโลกออนไลน์ ทำให้กลุ่มเกษตรกรเกิดความตื่นตัวที่จะพัฒนาศักยภาพและสังคมเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้มุ่งต่อยอดกลุ่มเกษตรกรยุคใหม่ให้สามารถใช้เทคโนโลยีทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง เปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ธนาคารได้สนับสนุนนโยบายของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษา ด้วยการร่วมมือเป็นพันธมิตรเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะชั้นนำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ให้กระจายไปทั่วประเทศ ล่าสุดได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันผ่าน Krungthai Digital Platform รวมทั้งผลักดัน University Application ที่สามารถเชื่อมระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับทุกมิติดิจิทัลไลฟ์สไตล์ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและคล่องตัว