สังคม » เชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อน “เชียงใหม่นครแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา”

เชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อน “เชียงใหม่นครแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา”

9 กรกฎาคม 2020
500   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งเดินหน้าทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
(พ.ศ.2562-2563) เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ก้าวสู่ “เชียงใหม่นครแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา”
วันนี้ (9 ก.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมวินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อหารือแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2562-2563) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ “เชียงใหม่นครแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา”
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน ได้แก่ การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมถึงสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จะได้มีการจัดประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2562-2563) และแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2562-2563) อีกครั้ง ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ต่อไป