การศึกษา » ม.แม่โจ้  รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม จาก ธนาคารกรุงไทย.100,000  บาท ช่วยต้านภัย Covid-19

ม.แม่โจ้  รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม จาก ธนาคารกรุงไทย.100,000  บาท ช่วยต้านภัย Covid-19

1 กรกฎาคม 2020
754   0

Spread the love

วันอังคารที่ 30  มิถุนายน  2563   รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ให้การต้อนรับ  ภาคภูมิ  ชมพูบุตร  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสผู้บริหารสำนักงานภาค  สำนักงานภาคเชียงใหม่  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และคณะ  ในโอกาสเข้ามอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานพันธมิตรที่ให้ความร่วมมือระหว่างกันมาโดยตลอด ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการรวมถึงการพัฒนาระบบการเงินต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้เกิดความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว เป็นไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการ

ในครั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนการทำกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 100,000 บาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)