สังคม » สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN CMU) ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแก่เกษตรกรโครงการร้อยใจรักษ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN CMU) ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแก่เกษตรกรโครงการร้อยใจรักษ์

28 มิถุนายน 2020
706   0

Spread the love

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ มอบหมายให้ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้าส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ดำเนินการร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอิโต และฟักทอง และร่วมบูรณาการกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในการส่งเสริมการแปรรูปมะม่วงอีกทางหนึ่งด้วย ในการนี้ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเกษตรอำเภอ ได้เข้าพบกับ นายณรงค์ อภิชัย ประธานสายปฏิบัติการพัฒนามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์ เพื่อรายงานผลการดำเนินตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพ ณ พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ลุ่มน้ำเมืองงาม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมาอีกด้วย