สังคม » คกก.ลุ่มน้ำปิง ติดตามผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา

คกก.ลุ่มน้ำปิง ติดตามผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา

17 มิถุนายน 2020
550   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 17 มิ.ย.63  ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ผู้แทนจังหวัดลำพูน จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช. และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการบูรณาการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูแล้งในภาพรวมของประเทศและในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง  รวมถึงแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยในส่วนของลุ่มน้ำปิง ได้มีการวางแผนจัดสรรน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำปิง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำภูมิพล อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล และอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา โดยได้มีแผนการจัดสรรน้ำรวม 1,297 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่สามารถจัดสรรน้ำรวม 1,459 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน้ำสำรองต้นฤดูฝนรวม 800 ล้านลูกบาศก์เมตร ด้านสถานการณ์พื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 ในลุ่มน้ำปิง ทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน พบว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่าแผนเพาะปลูกจำนวน 6 จังหวัด

สำหรับแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่จะดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ได้มีการจำแนกตามเป้าหมาย อาทิ การจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลนและมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนเมือง มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค การจัดการน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล การบรรเทาน้ำท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เกษตรอย่างเป็นระบบ การจัดการน้ำเสีย และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศให้มีคุณภาพ การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำอย่างสมดุล ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือในภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม ขณะนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม ซึ่งจะได้มีการเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำเพื่อจัดทำแผนต่อไป.