การศึกษา » เชียงใหม่ เร่งหารือขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ เร่งหารือขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

8 มิถุนายน 2020
987   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งหารือการส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ

วันนี้ (8 มิ.ย. 63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2563 ให้กับภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา โดยการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของคณะทำงาน เพื่อชี้แจงบทบาท ภารกิจ หน้าที่ สร้างความเข้าใจในการดูแลและพัฒนา พร้อมปรับปรุงการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 และสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพ

ทั้งนี้ กลไกการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับหน่วยงานทางการศึกษา และระดับสถานศึกษา โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาได้กลับไปศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง เพื่อนำมาเสนอต่อคณะกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

สำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) คือการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งในการจัดการศึกษาเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพในแต่ละพื้นที่อันจะนำไปสู่การยกระดับการจัดการศึกษาของประเทศอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ โดยให้อํานาจแก่สถานศึกษาในการบริหารงานได้อย่างอิสระและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการศึกษาที่กําหนดไว้ โดยมีหน่วยงานส่วนกลางให้การสนับสนุนทั้งในด้านทรัพยากร และกลไกการหนุนเสริมแก่โรงเรียนในพื้นที่อย่างเหมาะสมผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของพื้นที่ และได้นำร่อง 6 พื้นที่ ใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง ที่จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดศรีสะเกษ ภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยอง ภาคใต้ ที่จังหวัดสตูล และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส