การศึกษา » เชียงใหม่ เร่งหารือขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ เร่งหารือขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

8 มิถุนายน 2020
1048   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งหารือการส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ

วันนี้ (8 มิ.ย. 63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2563 ให้กับภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา โดยการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของคณะทำงาน เพื่อชี้แจงบทบาท ภารกิจ หน้าที่ สร้างความเข้าใจในการดูแลและพัฒนา พร้อมปรับปรุงการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 และสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพ

ทั้งนี้ กลไกการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับหน่วยงานทางการศึกษา และระดับสถานศึกษา โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาได้กลับไปศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง เพื่อนำมาเสนอต่อคณะกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

สำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) คือการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งในการจัดการศึกษาเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพในแต่ละพื้นที่อันจะนำไปสู่การยกระดับการจัดการศึกษาของประเทศอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ โดยให้อํานาจแก่สถานศึกษาในการบริหารงานได้อย่างอิสระและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการศึกษาที่กําหนดไว้ โดยมีหน่วยงานส่วนกลางให้การสนับสนุนทั้งในด้านทรัพยากร และกลไกการหนุนเสริมแก่โรงเรียนในพื้นที่อย่างเหมาะสมผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของพื้นที่ และได้นำร่อง 6 พื้นที่ ใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง ที่จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดศรีสะเกษ ภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยอง ภาคใต้ ที่จังหวัดสตูล และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส

Diva4d Toto Online Diva4d sekawanbet Taruh4d Daftar dodoslot kerasbola kerasbola
Dodoslot Kerasbola
bewin999 toto macau tt4d scobet999 gwin4d bewin999 gwin4d tt4d gwin4d slot demo link bewin999