สังคม » พร้อมเปิดถนนคนเดินเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่7 มิ.ย.63 นี้

พร้อมเปิดถนนคนเดินเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่7 มิ.ย.63 นี้

26 พฤษภาคม 2020
519   0

Spread the love

คณะกรรมการตัวแทนถนนคนเดินจัดประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานการเปิดถนนคนเดินราชดำเนินวันอาทิตย์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายณัฐฐชูเดช วิริยะดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดการเปิดถนนคนเดินวันอาทิตย์ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563นี้ ตั้งแต่เวลา16.00น. – 21.00 น. นายเอกชัย ท้าวคำมา หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมชี้แจงถึงมาตรการเตรียมความพร้อมกับมาตรการเสริมของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการถนนคนเดิน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ ให้มีการควบคุมทางเข้าออกของถนนคนเดิน ตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วย เช่น วัตอุณหภูมิร่างกาย โดยกำหนดจุดเข้า ออก 4 จุด โดยเจ้าหน้าที่เริ่มเข้าจุดคัดกรอง เวลา 16.00น. ดังนี้จุดที่ 1ข้าง โรงแรมอิมโฮเทล (ประตูท่าแพ), จุดที่ 2 หน้าวัดพระสิงห์, จุดที่ 3สี่แยกยุพราชและ จุดที่ 4 สี่แยกพุทธิโสภณ

สำหรับการจัดเตรียมสถานที่จำหน่ายอาหาร/สินค้า กำหนดมาตรการระยะห่างของผู้ค้า หรือร้านค้าต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร และให้ทำ ฉากกั้นระหว่างผู้ค้า  โดยเฉพาะร้านค้าที่จำหน่ายอาหารให้มีการทำฉากกั้นด้านหน้าร้านระหว่างผู้ซื้อและผู้ค้าด้วย, จัดให้มีการวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้ค้า โดยกำหนดอุณหภูมิร่างการไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส

จัดทำทะเบียนผู้ค้าถนนคนเดินรวมทั้งลงบันทึกวันเวลาในการค้าขาย เพื่อที่จะสามารถติดตามผู้มีโอกาสสัมผัสกับผู้ติดเชื้อได้ทันท่วงที, การรับเงินระหว่างผู้ซื้อ และผู้ค้าให้มีตะกร้าหรับวางเงิน เพื่อลดการสัมผัสกันโดยตรง หรือ ส่งเสริมการชำระเงินแบบ cashless payment หรือการชำระเงินออนไลน์, ติดป้ายแสดงราคาสินค เพื่อลดการสนทนาสอบถาม, ผู้ค้าทุกรายต้องมีเจลแอลกอฮอล์ตั้งหน้าร้านไว้บริการลูกค้า  โดยทั้งนี้หากผู้ค้าฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวข้างต้น จะมีคณะกรรมการควบคุมโรคฯ ตักเตือน แต่หากยังมีการฝ่าฝืนอยู่จะไม่อนุญาตให้ผู้ค้ารายนั้นจำหน่ายสินค้าได้ต่อไป และหากพบว่าโชนใดมีผู้ฝ่าฝืนเกิน 20 % ของจำนวนผู้ค้าในโซน จะยกเลิกการจำหน่ายสินค้าในโซนนั้นทั้งหมด สำหรับกิจกรรมถนนคนเดินช่วงผ่อนปรนนี้ไม่อนุญาตให้มี เวทีการแสดง กิจกรรมเปิดหมวก ร้านนวด

นายณัฐฐชูเดช วิริยะดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันหลังจาก พรก.ฉุกเฉิน ผ่อนปรนมาตรการโควิด ระยะที่ 2 ปรากฏว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งทางขนส่งอาเขตเชียงใหม่และทางรถไฟเชียงใหม่ มีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนที่ดาดการณ์ไว้ จึงอยากให้ผู้ค้าถนคนเดิน มีมาตรการสำหรับตัวเองในการรองรับวิกฤตการณ์ดังกล่าวในอนาคตด้วย ส่วนทางเทศบานครเชียงใหม่ก็พร้อมช่วยเหลือผู้ค้าที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจในการค้าขายและจะอำนวยการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ค้าถนนคนเดิน แต่ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ประมาทพร้อมทำตามมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนดมาให้และชี้แจงกับผู้ค้าให้ทราบและปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด.