สังคม » เชียงใหม่ ถอดบทเรียนเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน โดยระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่ร่างแผนปฏิบัติการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

เชียงใหม่ ถอดบทเรียนเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน โดยระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่ร่างแผนปฏิบัติการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

16 พฤษภาคม 2020
527   0

Spread the love

เมื่อเร็วๆ นี้ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อกำหนดมาตรการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ปี พ.ศ. 2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาควิชาการ หน่วยงานด้านป่าไม้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (The Empress Hotel) อำเภอเมืองเชียงใหม่

จากการที่จังหวัดเชียงใหม่ ประสบกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม – เมษายนของทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาแต่จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ระดมความคิดเห็น เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – พฤษภาคม 2563 โดยนำมาตรการจากการถอดบทเรียนในปี 2562 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานบูรณาการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วน พร้อมทั้งดำเนินการถอดบทเรียนหลังการปฎิบัติงาน หรือ After Action Review : AAR เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาดและยั่งยืน

สำหรับการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มอภิปรายเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มคณะทำงานศูนย์ฯ ระดับอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด กลุ่มภาควิชาการ ประชาชน เอกชน และภาคประชาสังคม กลุ่มหน่วยงานด้านป่าไม้ และกลุ่มผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นการระดมความคิดเห็นในด้านการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเตรียมแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับการรับมือปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในช่วงบ่ายจะมีการสรุปผลการถอดบทเรียนฯจังหวัดเชียงใหม่ จากทุกกลุ่มอภิปรายในแต่ละประเด็นทั้ง ระบบสั่งการ การสร้างการรับรู้ การลดปริมาณเชื้อเพลิง การบังคับใช้กฎหมาย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมเสนอแนวทาง ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นเพื่อนำมาประกอบการร่างแผนปฏิบัติการฯ ปี 2564 ต่อไป