สังคม » อ.แม่อาย จัดโครงการ “อยู่บ้าน ปลูกผัก แบ่งปัน” สู้ภัยโควิด-19

อ.แม่อาย จัดโครงการ “อยู่บ้าน ปลูกผัก แบ่งปัน” สู้ภัยโควิด-19

3 พฤษภาคม 2020
563   0

Spread the love

อำเภอแม่อาย จัดโครงการ “อยู่บ้าน ปลูกผัก แบ่งปัน” สู้ภัยโควิด-19 พร้อมมอบต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์ผัก ให้ประชาชนนำไปปลูกไว้บริโภคเองและแบ่งปันเพื่อนบ้าน

เช้าวันนี้ (2 พ.ค.63) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “อยู่บ้าน ปลูกผัก แบ่งปัน” พร้อมมอบต้นกล้า(พร้อมปลูก) เมล็ดพันธุ์ผัก(พร้อมเพาะ) แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแม่อาย ณ โครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลท่าตอน อำแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่ได้ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัว ทำให้สถานประกอบการ ห้างร้านหลายแห่งหยุดประกอบกิจการ เกิดการเลิกจ้างงาน คนว่างงาน และมีภาวะความเครียด

อำเภอแม่อาย จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตในเรื่องของปากท้อง การกินอยู่ การส่งเสริมสืบสาน อนุรักษ์ รักษาภูมิปัญญาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ที่เน้นการพึ่งตนเอง โดยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือแบ่งปันและจำหน่ายสร้างรายได้ ที่เริ่มเลือนหายไปจากสังคมไทย เป็นทางออกที่ดี ที่จะนำพาให้ประชาชนทุกคนรอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ได้ จึงได้จัดโครงการ “อยู่บ้าน ปลูกผัก แบ่งปัน” ขึ้น โดยมอบต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์ผัก ที่ได้รับกาสนับสนุนตันกล้าจากโครงการร้อยใจรักษ์ จำนวน 35,000 ต้น ประกอบด้วย มะเขือเปราะ จำนวน 5,000 ต้น มะเขือยาว จำนวน 10,000 ต้น ฟักหม่น จำนวน 10,000 ต้น ฟักทองคางคก จำนวน 10,000 ต้น เมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 5,000 ซอง ประกอบด้วย ผักกาดกวางตุ้ง ถั่วแปบ ถั่วแขก และถั่วพู ให้แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน เพื่อนำไปมอบให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ได้นำไปขยายพันธุ์ และแบ่งปัน ในบ้านของตนเอง

นอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่ ยังได้แบ่งปันข้าวสารพันธุ์อีโต จำนวน 100 กระสอบ รวม 1,000 กิโลกรัม ผักที่พี่น้องชนเผ่าในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโรคโควิด – 19 ในพื้นที่อื่น และผู้ประกอบการโรงสีข้าวในพื้นที่ ยังได้มอบข้าวสารจำนวน 1,320 กิโลกรัม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปส่งต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19 ในพื้นที่อื่นๆอีกด้วย