ท่องเที่ยว » รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาติดตามและสังเกตการณ์ การปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาติดตามและสังเกตการณ์ การปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

1 พฤษภาคม 2020
809   0

Spread the love

เมื่อที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาติดตามและสังเกตการณ์ การปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภายหลังสายการบินต่างๆ เริ่มทยอยกลับมาให้บริการ โดยมีนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานย่อยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามและนำเสนอข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินและทบทวนกระบวนการตรวจคัดกรองให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุดต่อผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ

สำหรับมาตรการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรอง ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ในปัจจุบัน ดำเนินการทั้งขาเข้าและขาออก โดยกำหนดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ได้ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ตั้งแต่ก่อนเข้าอาคารผู้โดยสารทุกช่องทาง และกำหนดระยะห่างของพื้นที่ให้บริการทุกขั้นตอน

ในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าเมื่อเดินทางมาถึง นอกจากจะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนแล้ว จะต้องกรอกข้อมูลสำหรับติดตามตัวในเอกสาร ชม.1 และรับแจกเอกสารคำแนะนำการเฝ้าสังเกตอาการ ส่วนกรณีผู้โดยสารชาวต่างชาติ หรือผู้โดยสารคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข อาจต้องกรอกเอกสารยอมรับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำจุดคัดกรองจะเป็นผู้พิจารณาและให้คำแนะนำ อย่างไรก็ตามจากจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น จากเดิมในเดือนเมษายน ที่มีเพียงวันละ 2 เที่ยวบิน ทำให้เกิดการติดขัดในขั้นตอนการกรอกเอกสาร ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาหาวิธีปฏิบัติหรือช่องทางการดำเนินการ อาทิ ขอความร่วมมือจากสายการบินให้ผู้โดยสารกรอกเอกสารตั้งแต่ต้นทางหรือบนอากาศยาน หรือใช้ Application ที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุดต่อไป.