สังคม » พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ “อุบัติเหตุจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย”

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ “อุบัติเหตุจากรถ หมดกังวล พ.ร.บ.จ่าย”

9 เมษายน 2020
807   0

Spread the love

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถ ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลาง และเป็นธรรม ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. เกิดอุบัติเหตุจากรถ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองหากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ซึ่งผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันต้องรับผิดตามกฎหมายดังนี้
1. กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหาย
ที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน
2. กรณีสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 200,000 – 500,000 บาทต่อหนึ่งคน (กรณีสูญเสียอวัยวะ ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
3. กรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน
4. กรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล (คนไข้ใน) บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท (จำนวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน)

สำหรับค่าเสียหายเบื้องต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอ โดยไม่รอการพิสูจน์ความรับผิด ดังนี้
1. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามจำนวนที่จ่าย
ไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่ง
2. กรณีผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
3. กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพตามจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน

อย่างไรก็ตาม หากเกิดความเสียหายหลายกรณีรวมกัน จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อหนึ่งคน และกรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีสาขาพร้อมให้บริการแก่ประชาชนทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบสินไหมอัตโนมัติ หรือ e – Claim ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัทประกันภัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ทำให้โรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตรงจากบริษัทประกันภัยได้ ดังนั้นผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ.ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนน จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง อย่างแน่นอน

สอบถามการทำประกันภัย พ.ร.บ. และตรวจสอบการใช้สิทธิตามประกันภัย พ.ร.บ. ได้ที่ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง