สังคม » จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันจักรี ประจำปี 2563

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันจักรี ประจำปี 2563

6 เมษายน 2020
433   0

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทุกภาคส่วนร่วม วางพานพุ่มดอกไม้สด น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี ประจำปี 2563

วันนี้ (6 เม.ย. 63) ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมกันประกอบพิธีวางพุ่มดอกไม้สด และกล่าวถวายราชสดุดีต่อเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือวันจักรี ประจำปี 2563

การจัดพิธีดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ พร้อมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี โดยถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย

จนกลายเป็นแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ และหล่อเลี้ยงพสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลาทั้งสิ้นถึง 238 ปี และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ จึงทำให้สมเด็จพระกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ได้สานต่อพระราชปณิธานที่ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม สืบทอดพระราชสันติวงศ์ต่อมาจนปัจจุบัน ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จึงได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และจัดพิธีดังกล่าวขึ้นทุกปี โดยประชาชนสามารถแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม สร้างความรักความสามัคคี และช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป