สังคม » สปส.เพิ่มมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

สปส.เพิ่มมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

5 เมษายน 2020
368   0

Spread the love

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จากผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ใน 3 มาตรการ คือ
1. ลด อัตราเงินสมทบ นายจ้างและผู้ประกันตน โดยนายจ้าง เหลืออัตรา 4% ผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลืออัตรา 1% ผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลือ 86 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563
2. ขยาย เวลาส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39 สำหรับงวดเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ออกไปอีก 3 เดือน


3. เพิ่ม สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือกรณีหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ รับเงินกรณีว่างงาน 62 % ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน
สามารถสอบถามข้อมูลการใช้สิทธิ์ได้หลายช่องทาง ที่ เว็บไซต์ www. sso.go.th / ทางไลน์สมาชิกของ สปส.จังหวัดเชียงใหม่ / Facebook สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ / ทางไปรษณีย์ หรือสอบถามได้ที่
สายด่วน 1506 กด 1