ท่องเที่ยว » ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่

2 เมษายน 2020
435   0

Spread the love

วันที่ 2 เมษายน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาติดตามการปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน EOC ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สรุปปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ หลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งที่ 6/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม กรณีการคัดกรองชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ คือ


1.ให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกช่องทางต้องถูกคุมตัวไว้สังเกตอาการ ณ สถานที่ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด จำนวน 14 วัน เพื่อตรวจและทำการสอบสวนทางการแพทย์ เว้นแต่ชาวต่างชาตินั้นจะมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ให้กักตนเองในที่พำนักหรือที่พัก โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้กำกับการปฏิบัติ


2.ให้คนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จากกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดภูเก็ต ที่เดินทางมาถึงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กักตนเองในที่พำนักหรือที่พักอย่างเคร่งครัดเป็นระยะเวลา 14 วัน และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการโรคติดต่อที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งขึ้น (CDCU) หรืออาสาสมัครที่ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการ ตรวจสอบการเฝ้าระวังการกักตนเองและให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องได้


ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ในส่วนของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ปัจจุบันมีสายการบินที่ยังให้บริการในเที่ยวบินภายในประเทศ 4 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินนกแอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ และสายการบินไทยเวียดเจ็ต