สังคม » เชียงใหม่พิจารณาโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

เชียงใหม่พิจารณาโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

31 มีนาคม 2020
443   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 5 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ และอำเภอที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี และมีพื้นที่ภัยแล้งซ้ำซากในหลายพื้นที่ ปัญหาส่วนใหญ่คือการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ประกอบกับในช่วงนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงได้เพิ่มแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หากมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและไม่ซ้ำซ้อน

ทั้งนี้ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 หลายอำเภอได้เสนอโครงการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยมีโครงการที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล 4 อำเภอ จำนวน 52 โครงการ ได้แก่ อำเภอแม่อาย สันกำแพง สันป่าตอง และอำเภอแม่วาง และโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำและขุดลอกอ่างเก็บน้ำ 4 อำเภอ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ อำเภอดอยหล่อ และอำเภอแม่แจ่ม อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดเชียงใหม่จะมีการประชุมพิจารณาอีกครั้ง เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน.