สังคม » ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เน้นย้ำการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเชิงรุกฉับไว

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เน้นย้ำการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเชิงรุกฉับไว

13 มีนาคม 2020
470   0

Spread the love

 

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,17 เป็นประธาน นายอาคม สุวรรณกันธา ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ การประชุมการติดตามงาน/โครงการการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรแบะสหกรณ์ ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ซึ่ง ผลการตรวจราชการตามแผนงาน / โครงการ ตามนโยบายกระทรวงฯ พบว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการในสังกัด ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 101 แปลง 23ชนิดพืช
2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2563
3. การบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยใช้หลักการตลาดนำการเกษตร
4. การส่งเสริมงานด้านเกษตรอินทรีย์
5. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

เน้นย้ำการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเชิงรุกฉับไว และการหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงที
7. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
8. การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
9. การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร
10. การแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร
11. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
12. แผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร
ซึ่งครั้งนี้ผู้ตรวจราชการฯเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายลงพื้นที่ยังประโยชน์ต่อเกษตรกรสูงสุดในภาวะสถานการณ์วิกฤติภัยแล้งและโรคไวรัสCovid 19ในปัจจุบัน