สังคม » กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติฯ วุฒิสภา ติดตามความก้าวหน้าการปฏิรูปกฎหมายป่าไม้

กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติฯ วุฒิสภา ติดตามความก้าวหน้าการปฏิรูปกฎหมายป่าไม้

4 มีนาคม 2020
607   0

Spread the love

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา ติดตามความก้าวหน้าจากการปฏิรูปกฎหมายป่าไม้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมระดมความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้แนวคิด “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า”
4 มีนาคม 2563 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภาพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าจากการปฏิรูปกฎหมายป่าไม้ และศึกษาดูงานการจัดการไฟป่าการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาตามกฎหมายป่าไม้ พร้อมร่วมระดมความคิดเห็นในการประสานนโยบายของแต่ละหน่วยงาน ให้เป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน เพื่อนำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า”
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้บูรณาการจัดเตรียมแผนงานดำเนินการสำรวจการถือครองที่ดินของราษฎร โดยมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎร จัดเรียงหมู่บ้านเป้าหมายในเขตป่าอนุรักษ์ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้ทำการสำรวจ พร้อมทั้งเสนอขอรับการสนับสนุนงบกลาง โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการเร่งรัดจัดทำการสำรวจการถือครองที่ดินของราษฎรให้แล้วเสร็จตามที่กฎหมายกำหนด แต่เนื่องจากมีราษฎรหลายพื้นที่ต้องการให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ เร่งสำรวจและบริหารพื้นที่ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการ โดยไม่ขอใช้เงินงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่ที่ราษฎรร้องขอแล้ว อย่างไรก็ตาม ปัญหาการครอบครองที่ดินของราษฎร เพื่อการอยู่อาศัยและทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ เป็นปัญหาที่สั่งสมมายาวนาน ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการจัดการ และการบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส่งผลกระทบต่อปัญหาของประเทศในภาพรวม ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้พิจารณาตามนโยบายของรัฐบาล ให้ปัญหาดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ชาติ และกำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดทำ “แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์” เพื่อใช้ดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ชุมชน ที่อยู่อาศัยในเขตป่าอนุรักษ์ ตามหลักการคนอยู่กับป่า และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โดยการมีส่วนร่วมของราษฎรผู้อาศัยในพื้นที่ เพื่อให้ราษฎรสามารถอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์อย่างเกื้อกูลธรรมชาติ ภายในเขตป่าอนุรักษ์ได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน