สังคม » เกษตรกรอำเภอเชียงดาว ดีใจที่ได้รับกระบือจากธนาคารโค-กระบือฯ มาช่วยส่งเสริมด้านการเกษตร

เกษตรกรอำเภอเชียงดาว ดีใจที่ได้รับกระบือจากธนาคารโค-กระบือฯ มาช่วยส่งเสริมด้านการเกษตร

25 กุมภาพันธ์ 2020
596   0

Spread the love

เกษตรกรชาวอำเภอเชียงดาว รู้สึกดีใจที่ได้รับมอบกระบือจากโครงการโค-กระบือ เพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ พร้อมรับปาก จะดูแลกระบือที่ได้รับอย่างดี เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรของตนเอง

เกษตรกรของหมู่บ้านกองผักปิ้ง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชาวเขาชนเผ่าลาหู่ จำนวน 10 ราย ได้รับมอบกระบือเพศเมีย รายละ 1 ตัว เพื่อเป็นการส่งเสริมการเกษตร ตามสัญญายืมเพื่อการผลิต ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และได้ผ่านการประกอบพิธีไถ่ชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น
สุทธนารีนาถ มาแล้ว โดยมี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐาในพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ ที่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการมอบกระบือที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินโครงการฯ ครั้งแรก ของปี 2563

ทั้งนี้ เกษตรกร ทั้ง 10 ราย ต่างล้วนรู้สึกดีใจและมีความปลาบปลื้มปีติยินดี พร้อมขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความสำคัญและได้หยิบยื่นโอกาสให้ โดยเกษตรกรบางรายเพิ่งจะมีกระบือไว้เลี้ยงเป็นตัวแรก จากการรับมอบในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำการเกษตรของตนเอง ขณะที่เกษตรกรบางราย ซึ่งเลี้ยงกระบือแต่เดิมอยู่แล้ว ก็จะนำกระบือที่ได้รับในครั้งนี้ไปขยายพันธุ์ และต่อยอดการพัฒนาสายพันธุ์กระบือให้มีความหลากหลายทางสายพันธุ์มากขึ้น ทำให้มีรายได้ที่ดีจากการจำหน่ายลูกกระบือ นอกจากนี้ยังถือเป็นการอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยอีกด้วย โดยเกษตรกรทั้งหมดต่างรับปากว่า จะดูแลกระบือที่ได้รับมอบในครั้งนี้อย่างดีที่สุด ให้สมกับที่ทุกฝ่ายให้ความไว้วางใจมอบมาให้เลี้ยง และหวังว่าในอนาคตกระบือที่ได้รับมานี้จะให้ผลผลิตที่ดี

สำหรับธนาคารโค-กระบือ เพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ เป็นโครงการที่เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้ผลักดันและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากธนาคารโค-กระบือ จะส่งผลโดยตรงกับตัวเกษตรกร สามารถมีกระบือสำหรับเป็นปัจจัยการผลิตเป็นของตนเอง ควบคู่ไปกับการการทำการเกษตรด้านอื่น ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้แรงงาน หรือการเพาะเลี้ยงเพื่อจำหน่าย โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าหรือซื้อกระบือจากพ่อค้าทั่วไปในอัตราสูง  นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ ที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย